237/2022 Sb. – “Stravné a cestovné”

Publikoval(a) admin dne

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. srpna 2022

kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Čl. I

Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb. a vyhlášky č. 116/2022 Sb., se mění takto:

1.

§ 2 a 3 znějí:

㤠2

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.“.

2.

V § 4 písm. b) se částka „40,50 Kč“ nahrazuje částkou „51,40 Kč“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. +)

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.

+) 20. 8. 2022

Zdroj: Web MPSV.cz

https://www.mpsv.cz/documents/20142/977760/Vyhl%C3%A1%C5%A1ka+%C4%8D.+237_2022.pdf/a841e08f-aa9d-aeb1-6634-681dc8e8e09b

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyhlasky-2