Bytové poradenství – SON

Jako členové odborů Odbrového Svazu Dopravy, získáváte ZDARMA tuto právní podporu a poradenství v oblasti bytové politiky:


I. Okruh: Nájem, nájem bytu a domu, nájem prostoru sloužícího podnikání, nebytové prostory, pacht

změny v oblastech nájmů, podnájmů, pachtu, vztah nového občanského zákoníku ke dřívější úpravě nájmu, nové pojetí předmětu nájmu, doba nájmu určitá, neurčitá, dobrá víra a vliv na uzavření smlouvy, specifika společného nájmu, změny úpravy výše nájemného a úhrady za služby, otázky práv a povinnosti stran, nově nájem služebního bytu a bytu zvláštního určení, přechod nájmu, nové pojetí nájmu prostor sloužících k podnikání, vznik, změny a skončení nájmu, nové výpovědní důvody, uzavírání nájemních smluv a jejich obsah, zvláštní a objektivní ochrana nájemce bytu, práva a povinnosti nájemce a pronajímatele bytu; nájemné a možnosti jeho sjednávání, jistota;

II. Okruh: Problematika služeb spojených s užíváním bytu

úhrada za služby, zálohy, rozúčtování a vyúčtování dle zákona č. 67/2013 Sb. a dalších prováděcích předpisů;

III. Okruh: Bytové spoluvlastnictví

vymezení jednotky, společné části domu, vznik jednotky, zápis do KN, práva a povinnosti vlastníka jednotky, prohlášení vlastníka, změna v prohlášení vlastníka, převod jednotky, Společenství vlastníků jednotek, Stanovy SVJ, změny při hlasování na shromáždění vlastníků, statutární orgány, práva a povinnosti vlastníka bytové jednotky, platby do fondu oprav apod.

IV. Okruh: Bytové družstvo

vymezení pojmu družstevní byt a družstevní nebytový prostor, nájem družstevního bytu, převod družstevního podílu, zánik členství, práva a povinnosti člena bytového družstva, stanovy BD;

V. Okruh: Informace k získání příspěvku, doplatku na bydlení

vysvětlení nároku na získání příspěvku na bydlení, nájemní vztah, formuláře žádosti, informace k podání žádosti
Konzultace prostřednictvím e-mailu……www formuláře…nebo telefonicky

Více na www.bytoveporadenstvi.cz